Avbrottsersättning

Som vår kund har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott vara längre än 12 timmar, plus om elen under tiden inte kommit tillbaka under minst 2 timmar.

Långt elavbrott ger rätt till ersättning

Det är vi på Östra Kinds Elkraft som ska betala ersättningen som ditt elnätsföretag – och inte elhandlaren som du köper elen ifrån. Skulle du som vår kund råka ut för långa elavbrott så har du också rätt till ersättning.

Enligt ellagen är vi som elnätsföretag skyldiga att informera dig om din rätt till ersättning, samt att betala ersättning för elavbrott som varar längre än 12 timmar. Skyldigheten består från vår sida ”utan skäligt dröjsmål” eller utan begäran från dig som kund. Förutsättning är att avbrottet ligger inom elnätsföretagets kontrollansvar.

Mer detaljerad information angående avbrottsersättning och skadestånd hittar du nedan.

Hur stor kan ersättningen bli?

Storleken på din ersättning beror på din nättariff, alltså din beräknade årliga kostnad:

  • minimiersättningen är 900 kronor för elavbrott som varar längre än 12 timmar, och 1 800 kronor om avbrottet varar 24-48 timmar.
  • maximalersättningen omfattar 3 års nättariffer.

Force majeure och andra undantag

Om ett elavbrott ligger utanför kontrollansvaret av elnätsföretaget så kan företaget undgå ansvar för att betala avbrottsersättning (eller skadestånd). Samtidigt så är det då elnätsföretaget som måste kunna bevisa att avbrottet ligger utanför kontrollansvaret.

Omständigheter som gör att ersättning inte betalas kan vara olika. Till exempel kan det vara så om elavbrottet:

  • beror på kundens försummelse
  • uppkommer i stamnätet
  • beror på sabotage eller andra exceptionella omständigheter som nätföretagen inte kunnat förutse.

Det finns även omständigheter som gör att ersättning kan minska. Det kan exempelvis vara fallet när ersättningen är oskäligt betungande för elnätsföretaget med hänsyn till företagets ekonomi. Ett annat exempel är om reparationsarbetet har försenats på grund av betydande risker som arbetstagarna annars hade utsatts för.

Ersättning för skada

Som el-användare kan du också vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Rätten till ersättning regleras särskilt för konsumenter (se bilaga 2a) och i de Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) för övriga el-användare.

Det finns fyra förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att slippa skyldigheten att betala avbrottsersättning:

  1. Avbrottet ska bero på ett hinder mot överföringen av el.
  2. Hindret mot överföringen ska ligga utanför elnätsföretagets kontroll.
  3. Hindret är ett sådant att elnätsföretaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med det.
  4. Elnätsföretaget ska inte skäligen ha kunnat undvika eller övervinna hindrets följder.

Vill du veta mer om avbrottsersättning och skadestånd?

Ring oss på 0321-53 02 00. Mer detaljerad information hittar du även på Energimarknadsbyråns hemsida här.