Elnätsavgifter

Nedan kan du se våra priser som gäller 2022.

Så påverkas elnätstarifferna

Vår prissättning och våra tariffer påverkas starkt av externa faktorer. Det gäller på en nationell, regional samt lokal nivå och visar sig också i prisändringarna som sker varje år.

Samhällets ökade elförbrukning och efterfrågan på elnätets kapacitet är avgörande för vår prissättning. Vi på Östra Kinds Elkraft är alltid måna om att skapa kostnadseffektiva lösningar och minska påverkan för våra kunder. Samtidigt finns det flera faktorer som påverkar ditt avtal.

Reinvesteringsarbetet i vårt eget nät är ett ständigt pågående arbete. Vår fokus där är att både öka tillgängligheten och höja kvaliteten i elleveransen. För att kunna ta emot effekten från solcellsinstallationer och elbilsladdningar bygger vi bort störningskänsliga så kallade blankledningar och säkerställer nätkapacitet i lågspänningsnätet.

För att få en så kostnadseffektiv lösning och minska påverkan för markägarna så mycket som möjligt, prioriterar vi områden och sträckor där vi kan samförlägga med fiberutbyggnaden. Där är det främst i Ulricehamns kommun som arbetet fortsätter under 2022

Regionnätet, det så kallade överliggande nät, sänker generellt sina avgifter. Samtidigt påverkar prisökningarna för stamnätet det regionala nätet så mycket att priserna ökar ändå.

Från och med 2022 kommer tariffstrukturen för regionnätet ändras. Det betyder att den rörliga överföringsavgiften ökar och tidstariffer återinförs.

Priserna inom landets stamnät ökar. Under 2021 har Svenska Kraftnät åter höjt sina avgifter för att finansiera utbyggnaden och förnyelsen i stamnätet. Detta gjordes för att möta samhällets ökade elförbrukning och efterfrågan på elnäts kapacitet.

Nätavgifter Säkringskunder 2022

Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2022-01-01 t o m 2022-12-31.

Huvudsäkring
Ampere
exkl moms
inkl moms

Abonnemang, kr/år

16 lägenhet

16

20

25

1 850

3 600

4 700

5 900

2 313

4 500

5 875

7 375

Elöverföring, öre/kWh

20,5

25,6

Nätavgifter Säkringseffekter 2022

Huvudsäkring
Ampere
exkl moms
inkl moms

Abonnemang, kr/år

35

50

63

80

100

125

160

9 043

14 100

17 766

22 560

28 200

35 250

45 120

11 304

17 625

22 208

28 200

35 250

44 063

56 400

Elöverföring, öre/kWh

12,00

15,00

Effektavgifter,kr/kW/år

302

378

Nätavgift LSP

Östra Kinds Elkraft ek för

Avgifterna gäller fr o m 2022-01-01 t o m 2022-12-31.
För nätet tillämpas allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N med supplement NÄT 2012 H (rev).

AVGIFTER leveransspänning 0,4 kV (exkl moms)
Debitering
 • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av årsavgiften
 • Effektavgift debiteras månadsvis med högsta timvärde per månad enligt A2
 • Energiavgift debiteras månadsvis med avgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
 • Betalning för leveransen skall vara ÖK tillhanda 20 dagar efter fakturadatum
Utnyttjande effekter
 • Under månaden utnyttjad aktiv effekt anses vara högsta timvärdet, per månad, för uttagen medeleffekt per timme.
 • Överuttag avgift för reaktiv effekt debiteras om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av det högsta utnyttjade aktiva månadseffekten.
Övrigt
 • I abonnemanget ingår dessutom myndighetsavgifterna beredskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.
 • Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av nättariff är inte tillåten. En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.
 
 

Nätavgift HSP

Östra Kinds Elkraft ek för

Avgifterna gäller fr o m 2022-01-01 t o m 2022-12-31.
För nätet tillämpas allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H med supplement NÄT 2012 (rev).

AVGIFTER leveransspänning 10 kV (exkl moms)
Debitering och debiteringseffekt
 • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av årsavgiften
 • Effektavgift debiteras månadsvis med högsta timvärde per månad enligt A2
 • Energiavgift debiteras månadsvis med avgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
 • Betalning för leveransen skall vara ÖK tillhanda 20 dagar efter fakturadatum
Utnyttjande effekter
 • Under månaden utnyttjad aktiv effekt anses vara högsta timvärdet, per månad, för uttagen medeleffekt per timme.
 • Överuttag avgift för reaktiv effekt debiteras om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av det högsta utnyttjade aktiva månadseffekten.
Övrigt
 • I abonnemanget ingår dessutom myndighetsavgifterna beredskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.
 • Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av nättariff är inte tillåten. En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.