Nätavgifter

 

Prisändring 2020


Vad påverkar vår prissättning och våra tariffer (omvärldsanalys)

Nationell nivå (Svenska stamnätet) priserna ökar
Svenska Kraftnät höjer sina avgifter i för att finannsiera utbyggnaden och förnyelsen i stamnätet för att möta den ökade efterfrågan på elnäts kapacitet i samhället i stort

Regional Nivå (Regionnätet, vi kallar det även för överliggande nät)
Generellt sänker regionnätet sina avgifter men prisökningarna för stamnätet äter upp sänkningen på regionnätsnivå så priserna ökar ändå..
Tariffstrukturen för överliggande nät ändras från årsskiftet och den rörliga överföringsavgiften ökar samtidigt som tidstariffer återinförs.

Östra Kinds Elkrafts nät (Lokalnät)

Den ökade kostnaden för rörliga avgiften för vi vidare till er kunder. Vi behåller våra fasta tariffer över hela året iväntan på myndigheternas utredning av tariffstrukturerna i Sverige som beräknas klar under 2020.

Re-investeringsarbetet i vårt egna nät är ett ständigt pågående arbete. Vårt focus är att öka tillgängligheten och höja kvaliteten i elleveransen genom att bygga bort störningskänsliga blankledningar och säkerställa nätkapacitet i lågspänningsnätet för att kunna ta emot effekten från solcellerinstallationer och elbilsladdningar

Vi prioriterar områden och sträckor där vi kan samförlägga med fiberutbyggnaden för att få en så kostnadseffektiv lösning och minsta påverkan för markägana som möjligt. Det är främst i Ulricehamns kommun som arbetet fortsätter under 2020 och 2021.

Därför justerar vi våra priser och höjer våra nätavgifter med ett genomsnitt på ca 3%

Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2020-01-01.
Höjningen gäller både privat- och företagskunder.

För ytterligare upplysningar kan ni kontakta vår kundtjänst tel. 0321- 530 200.

Östra Kinds Elkraft ek. för. Dalstorp