Pågående projekt

Här ser du pågående projekt och framtida projekt. 

Planerade ny och ombyggnationer i elnätet 2021

Rånnaväg – Nabben
I samförläggning med fiber gräver vi ner luftlinjer samt förstärker upp elnätet för att ansluta de nya fastigheterna som byggs på Nabben.

Näsboholm
I samförläggning med att Ulricehamns energi gräver fiber i området kommer vi förstärka upp kabelinfrastrukturen i området och byta en nätstation

Åsenlinjen: Vackebacka – Hjortåsen – Åsen – Sandbäcken och Fagrared
I samförläggning med Ulricehamns energis fiber kommer vi gräva ner luftlinjen från Marbäcks samhälle hela vägen ut till Fagrared. Arbetet beräknas starta hösten 2021 och pågå hela 2022

Nyanslutningar
Det byggs nytt i vårt område, vi kommer under året ansluta nya fastigheter i Nittorp, Marbäck, Torp, Unnaryd och Ljungsarp

Drift & underhållsarbeten 
Drift & underhållsarbeten utförs löpande. 
Exempel är kabelutsättningar, besiktningar, byte av rötskadade stolpar, skogsröjning i ledningsgatorna, förstärkningar i befintligt elnät och nätstationsbyten. 

Pågående och planerade strömavbrott

Vid planerade avbrott skickar vi ut ett avbrottsmeddelande till berörda kunder 3 till 5 dagar före avbrottet.

Pågående projekt just nu

Dags för driftbesiktning

Elnätet besiktigas årligen för att säkerställa att inga skador finns på luftledningar, Nätstationer och Kabelskåp.

Typiska skador som upptäcks vid besiktningen är påkörningsskador samt nedfallna träd.
Om ni upptäcker skador eller andra felaktigheter på vår elnätsutrustning så kontakta oss på 0321-530200.

Kallt väder är bra väder

Tack vara kylan med tjäle och snö undviker vi de flesta markskador I de områden där vi tidigare grävt ned kabel. Där vi nu raserar de gamla luftledningarna.

Nu röjer vi ledningsgator

Alla luftledningar är placerade i ledningsgator som måste röjas med jämna mellanrum.

Ungefär vart åttonde år röjs varje ledningsgata, för att undvika att träd ställer till med bekymmer i elleveransen.

Just nu röjer vi i området kring Dalstorp och Ljungsarp.