Vad händer om du inte betalar din räkning i tid?

Konsument

Om räkningen inte betalats på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse. Detta sker 7 dagar efter förfallodag. Kostnadsersättning för påminnelse är 60 kronor. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning bokförts på vårt konto och påföres nästa räkning.

Om vi efter 10 dagar fortfarande inte fått några pengar skickar vi ut ett kravbrev. Enligt bestämmelse i ellagen skall konsument som i ett väsentligt hänseende försummar att betala uppmanas att vidta rättelse inom viss skälig tid. Denna tid är 14 dagar räknat från avsändningsdatum av uppmaning. Kostnadsersättning för kravbrev är 180 kronor och påföres nästa räkning.

Om räkning trots tidigare uppmaning inte betalats kommer du i enlighet med ellagen (kapitel 11, §4) delges detta med uppmaning om att betala inom tre veckor och med en underrättelse om att leveransen annars kan avbrytas. Kostnadserssättning för delgivning är 300 kronor. Återsänds inte delgivning anlitar vi delgivningsman för detta uppdrag. Kostnadsersättning för delgivning via delgivningsman är 700 kronor.

Enligt lag skall vi samtidigt meddela socialnämnden i kommunen om att betalning uteblivit och att elleveransen kommer att avbrytas om skulden inte betalats. Leveransen avbryts såvida inte socialnämnden inom 3 veckor meddelar att nämnden tar på sig betalningsansvar för skulden.

Frånkoppling sker som sista åtgärd om tidigare åtgärder inte resulterat i att skulden reglerats.

Återinkoppling sker först sedan du uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtal samt erlagt ersättning för våra kostnader i samband med från och återinkoppling. Vår kostnad är 1000 kronor.

Med reservation för prisändringar och felskrivningar.

Näringsidkare

Om räkningen inte betalats på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse. Detta sker 7 dagar efter förfallodag. Kostnadsersättning för påminnelse är 60 kronor och dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från förfallodagen tills dess betalning bokförts på vårt konto och påföres nästa räkning.

Om vi efter 10 dagar fortfarande inte fått några pengar skickar vi ut ett kravbrev. Enligt bestämmelse i ellagen skall näringsidkare som i ett väsentligt hänseende försummar att betala uppmanas att vidta rättelse inom viss skälig tid. Denna tid är 15 dagar räknat från avsändningsdatum av uppmaning. Kostnadsersättning för kravbrev är 180 kronor och påföres nästa räkning.

Frånkoppling sker som sista åtgärd om tidigare åtgärder inte resulterat i att skulden reglerats.

Återinkoppling sker först sedan du uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtal samt erlagt ersättning för våra kostnader i samband med från och återinkoppling. Vår kostnad är 1000 kronor.

Med reservation för prisändringar och felskrivningar.