Långa elavbrott ger rätt till ersättning.

Elnätsföretagen måste betala ersättning till kunder som råkar ut för elavbrott som varar längre än 12 timmar (och om elen under tiden inte kommit tillbaka under minst 2 timmar). Det är ditt elnätsföretag (Östra Kinds Elkraft) som ska betala ersättningen - inte elhandlaren som du köper elen ifrån.

Hur stor ersättningen blir beror på din beräknade årliga kostnad (nättariff). Det finns dock maximi- och miniminivåer. Maximalt kan ersättningen motsvara 3 års nättariffer. Minimiersättning är 900 kronor för elavbrott som varar längre än 12 timmar, och 1 800 kronor om avbrottet varar 24-48 timmar. Om avbrotten är ännu längre kan du maximalt få ersättning motsvarande 3 års nättariffer.

Elnätsföretaget är enligt ellagen skyldigt att informera dig om din rätt till ersättning samt ”utan skäligt dröjsmål” och i princip utan begäran från dig som kund betala ersättning för elavbrott som varar längre än 12 timmar. Detta gäller under förutsättning att avbrottet ligger inom elnätsföretagets kontrollansvar. Detaljerad information avseende avbrottsersättning och skadestånd finns här.

Force majeure och andra undantag

Det finns dock omständigheter som gör att ersättning inte betalas, exempelvis om elavbrottet beror på kundens försummelse, uppkommer i stamnätet, om avbrottet beror på sabotage eller andra exceptionella omständigheter som nätföretagen inte kunnat förutse.

Det finns även omständigheter som gör att ersättning kan minska, exempelvis om den är oskäligt betungande för elnätsföretaget med hänsyn till företagets ekonomi, eller om reparationsarbetet försenats för att undvika att utsätta arbetstagarna för betydande risker.

I bland annat det fall då avbrottet ligger utanför kontrollansvaret kan elnätsföretaget undgå ansvar för att betala avbrottsersättning (eller skadestånd). Det är då elnätsföretaget som har bevisbördan för att avbrottet ligger utanför kontrollansvaret.

För att undgå skyldigheten att betala avbrottsersättning ska följande 4 förutsättningar vara uppfyllda:

  1. Avbrottet ska bero på ett hinder mot överföringen av el.
  2. Hindret mot överföringen ska ligga utanför elnätsföretagets kontroll.
  3. Hindret är sådant att elnätsföretaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med det.
  4. Elnätsföretaget ska inte skäligen ha kunnat undvika eller övervinna hindrets följder.

För mer information angående avbrottsersättning och skadestånd, kontakta Östra Kinds Elkraft på telefon 0321-53 02 00.

Mer info finns på energimarknadsbyran.se