Anslutning av mikroproducent

På denna sida hittar du information om mikroproduktion. 

Vad behöver du göra?

Krav och villkor för att bli mikroproducent

                       

För att kunna bli mikroproducent måste nedanstående krav vara uppfyllda. Se punktlistan nedan:

 • Kontrollera om din tänkta anläggning behöver bygglov
 • Produktionsanläggningen måste vara CE-märkt
 • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW
 • Du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår
 • Abonnemanget får inte vara större än 63 A
 • Inmatning på elnätet skall ske i samma punkt som ni tar ut på elnätet
 • Skyddsinställningar skall följa SS-EN 50438
 • Brytaren för produktionsanläggningen skall gå att blockera i öppet läge
 • Skyltning ”Elkopplare för produktionsanläggning” skall sättas upp vid brytare för produktionsanläggningen och den skall finnas lätt tillgänglig för nätägaren

 

Något mer?

Utöver kraven ovan behöver följande också göras av dig:

 • Du behöver anlita en behörig elinstallatör som sköter installationen av produktionsanläggningen. Anläggningen ska installeras som en fast installation.
 • Följande dokument behöver skickas in till Östra Kinds Elkraft, din elinstallatör hjälper dig
  - En anmälan om Mikroproduktion av el 
  - Installationsritningar (kopplingsschema) över anläggningen
  - Produktdatablad ska skickas in (Gärna digitalt)
 • När vi mottagit all dokumentation och allt är i sin ordning skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör och en bekräftelse till dig.
 • Du behöver teckna ett avtal med ett elhandelsföretag som köper den el som du matar in på elnätet.
 • När installationen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till Östra Kinds Elkraft och vi kopplar om mätaren så att den mäter elen som du matar in på elnätet.
 • Klart! Du är nu en mikroproducent.

 

 Mer information?

 Kundservice

 Vi hjälper dig!

 0321-530 200

 info@ostrakindselkraft.se

 

I de bifogade filerna här nedan hittar du blanketterna till anslutning av mikroproduktion